Ale ako to funguje medzi podnikateľmi a štátom?

Partnerstvo je pojem, ktorý sa skloňuje vo všetkých kultúrach a štátoch naprieč generáciami.

Táto spolupráca sa týka napríklad výstavby diaľnic, väznice alebo sociálneho bývania, kde sa zapájajú často obe strany. Všeobecne známe je väčšinou verejné obstarávanie, o ktorom sa v tomto smere diskutuje. V členských štátoch EÚ je dnes tendencia oddeľovať verejné obstarávanie a koncesie. Vždy sa jedná o vzťah štát – podnikateľ.

budovy

Preto si budeme musieť objasniť pojem partner verejného sektora. Veľkej obľube sa teší predovšetkým v Európskej Únii. Jedná sa vlastne o skupinu projektov, na ktorých sa podieľa verejný a súkromný sektor. Ide napríklad o spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom za účelom zaistenia financovania, výstavby, obnovenia, správy či údržby verejnej infraštruktúry alebo poskytovanie služieb.

Typické oblasti pôsobenia:

·        administratívne budovy (súdy, úrady, ..)
·        dopravná infraštruktúra (mosty, tunely, ..)
·        obrana
·        školstvo (školy, koľaje, ..)
·        zdravotníctvo (nemocnice)

Zásadné je predovšetkým prenesenie zodpovednosti a rizík na súkromný subjekt, ktoré sú spojené s riadením a priebehom projektu.

Zmluvy sú dlhodobé (niekedy až na 20 rokov) a dodávateľ musí mať od zadávateľa zákazky presnú špecifikáciu služieb, ktoré má počas zmluvného obdobia poskytnúť. Detaily sú viac ako dôležité, pretože akékoľvek odchýlky môžu viesť ku komplikáciám a tiež prípadným sankciám.

Dôležitú úlohu hrá aj ekonomický dodávateľ, ktorý má pod palcom všetky návrhy, vyhotovenie, prevedenie alebo financovania. Kým verejnoprávny partner sa sústredí hlavne na definovanie cieľov, ktoré je nutné dosiahnuť, a preberá zodpovednosť za dohľad nad ich dodržiavaním.

týmová práce

Čo sa týka financovania, do jednotlivých projektov sa zapájajú aj banky, ktoré tým upozornia na svoje meno, služby a získajú rad nových klientov.
Vďaka tejto spolupráci je riziko veľmi dobre diverzifikované medzi obe dve strany.